technikum vspj


Informace o projektu

Aktuality

Informace o firmách

Spolupracující školy

Zprávy z praxí, fotografie

Workshopy

Příklady vyplnění

Kontaktní osoby


Název projektu

Studentská odborná praxe
Zkratka: SOP
Realizace: 1.6.2009 - 31.5.2012
Celkové výdaje: 201 929 Euro

Cíl projektu

Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci při výměně studentů partnerských škol v oblasti odborné praxe. Studenti, tak získají možnost poznat odborné zahraniční firmy, kde budou po dobu 14 týdnů vykonávat svoji odbornou praxi. Odborná praxe by měla být velkým zdrojem informací pro studenta a jeho tvorbu bakalářské práce. Téma bakalářské práce může vzejít z požadavků odborníků z praxe (tudíž z firem, kde studenti vykonávají odbornou praxi). Dále je záměrem projektu zkloubit praktické znalosti s teoretickým základem, který se studentům vštěpuje při výuce na partnerských školách. Akademičtí pracovníci by přes vyslané studenty dostali zpětnou vazbu o užitečnosti a správnosti obsahu jednotlivých vyučovaných předmětů. Na základě těchto znalostí by mohli pružně a adekvátně reagovat na nové trendy v oblasti informačních technologií a elektrotechnických předmětů. Reakce by vyústily v zavedení nových volitelných předmětů.

Cílová skupina:

Hlavní cílovou skupinou celého projektu jsou studenti. Záměrem je výměna studentů partnerských škol v oblasti odborné praxe v průběhu akademického roku. S odbornou praxí souvisí i téma bakalářské práce. V této oblasti by partnerské školy mohly vzájemně spolupracovat při řešení společných problematik. Partnerské školy zajistí zázemí pro studenty z druhé školy a seženou jim vhodné firmy pro vykonání odborné praxe. Přínosem pro studenty je získání praktických zkušeností. Studenti budou moci porovnat získané informace z daného oboru, které získali v České republice i v Rakousku. Dalším přínosem jsou kontakty s odborníky z oblasti elektrotechniky a informatiky. Při výčtu přínosů by se nemělo pozapomenout ani na zdokonalení jazykových schopností studentů.

Přínos a výstup:

Výměna studentů na odborné praxi dá studentům větší rozhled co se v praxi a ne jenom v regionu Vysočina, ale i v partnerském regionu Vídně požaduje za znalosti. Studenti se díky vzájemné výměně a po ukončení bakalářského studia rychleji zorientují v problematice v praxi a možná i snadněji získají zaměstnání. Tato hypotéza by se ale musela sledovat delší čas, aby se dalo jednoznačně říci, že tento projekt měl významnější vliv na snadnější získání zaměstnání. Výstupem projektu je navázání a udržení vzájemných kontaktů s partnerskou školou. Dalším výstupem je také podpořit výměnu vysokoškolských studentů prostřednictvím krátkodobých pobytů ve výzkumných institucích a firmách pro získání praktických dovedností v oblasti IT.
2010 VŠPJ Jihlava