Odborná praxe studentů

Cíl praxe

Rozsah praxe

Garant praxí

Směrnice a interní pokyny katedry

Informace o praxi

Vysoká škola polytechnická jako profesně orientovaná vysoká škola vyžaduje po svých studentech absolvování praxe. Praxe na oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika se řídí Směrnicí pro praxi oborů PS a AI, která je ke stažení v informačním systému.

prezenční formě oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika probíhá praxe v celkové délce 12 týdnů, zpravidla mezi 4. a 5. semestrem studia.  Pro bezproblémový průběh praxe je studentům kromě výše zmíněné směrnice k dispozici Průvodce odbornou praxí, kde jsou zveřejněny veškeré informace o praxích na katedře technických studií VŠPJ.

V kombinované formě oboru Počítačové systémy platí stejný rozsah požadované praxe, jako ve formě prezenční. Praxe však bývá zpravidla započítána na základě pracovních zkušeností studentů - viz níže. Odborná praxe je jedním z povinných předmětů, je tedy třeba ji splnit nejpozději během studia. Ze stejného důvodu však oproti minulým letům není potvrzení o praxi vyžadováno jako podmínka přijetí ke studiu.

Pro úspěšné ukončení praxe musí student splnit následující podmínky a dodat tyto výstupy:

  • průběžně vyplňovat deník praxe a vypněný deník odevzdat ke kontrole do 22.9.2017
  • odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech praxe do 15.10.2017
  • odevzdat elektronickou prezentaci průběhu praxe pro její obhajobu do 15.10.2017
  • odevzdat hodnocení praxe studentem do 15.10.2017
  • odevzdat potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta organizací do 15.10.2017

Detailně jsou podmínky pro úspěšné ukončení praxe popsány na webu průvodce praxí, konkrétně pro obor PS zde a pro obor AI zde.

Za předmět praxe odpovídá garant praxí, Mgr. Antonín Přibyl. Garant praxe zejména rozhoduje, zda studentem navržená praxe je akceptovatelná, sporné či nejasné případy rozhoduje vedoucí katedry.

Administrativně zajišťuje praxe referentka praxí, sekretářka katedry paní Michaela Machovcová.

Potvrzení o praxi studentů v kombinované formě musí obsahovat:

- název a sídlo firmy, ve které uchazeč praxi vykonal

- název zastávané pozice / pozic a odpovídající náplň práce ve vztahu k elektrotechnice / informatice

- časový rámec vykonávané práce tak, aby byla splněna podmínka dvanáctitýdenní praxe

- datum, jméno a podpis zodpovědné osoby, většinou vedoucího pracovníka nebo zástupce osobního oddělení

Potvrzení musí být vyhotoveno pokud možno na hlavičkovém papíře firmy a mělo by být opatřeno razítkem. Originál potvrzení je potřeba dodat na sekretariát katedry technických studií, na základě vyhodnocení garantem praxí pak bude rozhodnuto o akceptování či neakceptování vykázané praxe.

Firmy, které je možno oslovit v souvislosti s odbornou praxí:

GCE Trade, s.r.o, Žižkova 381, Chotěboř (http://czech.gcegroup.com/cs/kariera/)
Automotive Lighting, Pávov 113, 58601 Jihlava (http://al-lighting.cz)
K2 Atmitec Pelhřimov, s.r.o., Myslotínská 1048, Pelhřimov (www.k2atmitec.cz)
KESAT, a.s., Jiráskova 65, Jihlava, (www.volny.cz/kesatcz, www.keba.com)
Melzer, spol. s r.o., Kojetínská 1a, Prostějov (www.melzer.cz)
Valeo Compressor Europe, s.r.o., Central Trade Park 1571, 396 01 Humpolec (www.valeohumpolec.cz)

Aktuální nabídky praxí

PATROL group s.r.o. - Projekce slaboproudých systémů

CzechProject spol. s r.o. - Webmaster/junior PHP programátor

Frogi design s.r.o. - koder

  • Autor : Milan Novák
  • Poslední změna : 5. února 2018 14:14

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz