Obory garantované katedrou technických studií

Katedra technických studií zajišťuje výuku studijních programů Aplikovaná informatika,aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství a Počítačové systémy.


Studijní obor Počítačové systémy – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: Dr. Ing. Vlastimil Vondra

Prezenční forma studia

Studijní obor Počítačové systémy je určen především studentům, které zajímá využití počítače pro technické aplikace.
Důraz je kladen na výuku programování v jazycích C/C++, rovněž mikroprocesory studenti programují v jazyce C.
Systém volitelných předmětů umožňuje prohloubení znalostí v oblasti programování, elektrotechniky, počítačových sítí nebo počítačových systémů pro řízení a automatizaci.
Tento obor odpovídá většině požadavků firem kladeným jak na IT specialisty, tak i na odborníky v automatizaci, takže umožňuje snadné uplatnění a flexibilitu absolventů v praxi.
Absolventi oboru mohou bez problémů pokračovat v magisterském studiu na příbuzných oborech univerzitních škol.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná informatika seznámí studenty se základními teoretickými i praktickými aspekty počítačové vědy (Computer Science). Rozvíjí přitom jejich analytické, algoritmizační  a tvůrčí schopnosti prostřednictvím individuálních i týmových projektů. Kromě návrhu počítačových aplikací se jeho absolventi seznámí i se specifickými způsoby řízení vývoje softwarových řešení a vazbou takto realizovaných výstupů na zákaznické požadavky.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant program: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělávání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení, zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahující eletronicky řízené mechanické systémy. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů jako jsou mechanika těles a soustav, nauka o materiálech, základy výrobní technologie, základy mechatroniky, základy eletrotechniky, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

Kombinovaná forma studia

Portfolio předmětů je stejné jako u prezenční formy studia, studium probíhá o sobotách. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikované strojírenství – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant program: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Prezenční forma studia

Základním cílem studia je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon odborných činností v široké oblasti aplikovaného strojírenství a to poskytnutím prakticky zaměřeného vzdělání. Studijní plán profesně zaměřeného studijního programu je reakcí na silnou poptávku ze strany průmyslu a je navržen tak, aby umožnil okamžité zařazení studenta po ukončení studia do pracovního procesu. Absolvent bude vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti konstrukce strojů a zařízení, mechaniky tuhých a poddajných těles, nauky o materiálech, výrobní technologie, základů automatizace a řízení. Všeobecné způsobilosti studenta z hlediska jeho budoucího uplatnění jsou podpořeny výukou cizího jazyka a zařazením předmětů rozvíjejících ekonomicko-manažerské kompetence a soft-skills v oblastech ekonomiky výroby, řízení jakosti, logistice, oblasti komunikace a prezentace, projektového řízení a práce v týmu.

Kombinovaná forma studia

Portfolio předmětů je stejné jako u prezenční formy studia, studium probíhá o sobotách. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Další informace o nabízených oborech podá vedoucí Katedry technických studií doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz