Odborná praxe studentů

Cíl praxe

Vysoká škola polytechnická Jihlava jako profesně orientovaná vysoká škola vyžaduje po svých studentech absolvování praxe.

Rozsah praxe

prezenční formě programu Aplikovaná informatika od akademického roku 2019/2020 probíhá praxe v celkové délce 3+14 týdnů v 5. semestru studia.

prezenční formě oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika 6. a vyšší semestr probíhá praxe v celkové délce 12 týdnů, zpravidla mezi 4. a 5. semestrem studia. 

prezenční formě programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi probíhá praxe v celkové délce 14 týdnů v 6. semestru studia.

V kombinované formě platí stejný rozsah požadované praxe jako ve formě prezenční. Praxe však bývá zpravidla započítána na základě pracovních zkušeností studentů - viz níže. Odborná praxe je jedním z povinných předmětů, je tedy třeba ji splnit nejpozději během studia. Ze stejného důvodu však oproti minulým letům není potvrzení o praxi vyžadováno jako podmínka přijetí ke studiu.

Garant praxí

Za předmět praxe odpovídá garant praxí Ing. Jan Jirsa. Garant praxe zejména rozhoduje, zda studentem navržená praxe je akceptovatelná, sporné či nejasné případy rozhoduje vedoucí katedry.

Administrativně zajišťuje praxe referentka praxí, sekretářka katedry paní Michaela Machovcová.

Směrnice a interní pokyny katedry

Praxe na oborech Počítačové systémy, Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se řídí Směrnicí k odborné praxi pro studenty VŠPJ, která je ke stažení v informačním systému a  Interním pokynem vedoucího katedry k odborné praxi pro studenty Katedry technických studií. Pro bezproblémový průběh praxe je studentům kromě výše zmíněného interního pokynu k dispozici Průvodce praxí, kde jsou zveřejněny veškeré informace o praxích na Katedře technických studií VŠPJ.
Detailně jsou podmínky pro úspěšné ukončení praxe popsány na webu Průvodce praxí.

Informace pro studenty prezenčního studia

Pro úspěšné ukončení praxe musí student splnit následující podmínky a dodat tyto výstupy:

  • průběžně vyplňovat deník praxe a vyplněný deník odevzdat ke kontrole
  • odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech praxe
  • odevzdat elektronickou prezentaci průběhu praxe pro její obhajobu
  • odevzdat hodnocení praxe studentem
  • odevzdat potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta organizací
  • obhajoby praxí proběhnou pro obor AI 10. 5. 2022, obor ATPP 9. 6. 2022

Potvrzení o praxi studentů v kombinované formě

  • student si stáhne dle svého studijního oboru/programu a délky praxe příslušné potvrzení:
  • dokument nechá potvrdit v organizaci a předá na sekretariát Katedry technických studií VŠPJ
  • zodpovědná osoba studenta v organizaci musí mít VŠ vzdělání

Aktuální nabídky praxí naleznete v portálu praxí na adrese https://praxe.vspj.cz.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401